TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SAMSUN BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU
İLETİŞİM

    T e l     :   (0362) 311 57 00

    DAHİLİ :    4010, 4011, 4012

    Faks    :   (0362) 311 57 46

    e- posta: samsunbbk@adelet.gov.tr

GÜNÜN MENÜSÜ
RESMİ KURUMLAR

GÜNCELLENEN BİLİRKİŞİ LİSTESİNE İLİŞKİN DUYURU


 1. 29/12/2017 tarihinde 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi listesi yayımlanmıştı.

2. 26/12/2018 tarihinde bilirkişilik başvuruları reddedilenlerin listesi yayımlanmıştı ve bu kişilerden bir bölümünün bu ret kararına itiraz etmeleri sonrasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Dairesi Başkanlığının 09/03/2018 tarihinde ilan ettiği yenilenmiş Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları ile bu alanlar için aranan nitelikler doğrultusunda itirazlar üzerine başvuruları kabul edilenler ile yine bu değişiklikler sonrası uzmanlık alanı ekleme talepleri kabul edilenler nedeniyle güncel bilirkişi listesinin ilan edilmesi zarureti doğmuştur.

3. Daha önce yayımlanan bilirkişi listesinde bilirkişilerin meslek bilgileri de yer almamaktayken bu kez hazırlanan listede bu eksiklik giderilmiştir.

4. Yayımlanan listede yer alan bilirkişiler yukarıda da belirtildiği üzere Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelerde il, ilçe mahkeme vs. ayrım gözetilmeksizin görevlendirilebileceklerdir. Zaman zaman yapılan liste  harici bilirkişi ekleme taleplerinde mahkemenin yargı çevresinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi bulunmadığından bahisle görevlendirmelerin yapıldığı anlaşılmakla bu durum yürürlükteki kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

5. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/5 maddesine göre; Adli ve idari  yargıda görev alacak bilirkişiler, bölge adliye mahkemelerinin yargı çevreleri esas alınmak suretiyle bilirkişilik bölge kurulları tarafından hazırlanan listelerden görevlendirilir. Ancak kendi bölge kurulu bilirkişi listesinde ilgili uzmanlık alanında bilirkişi olmasına rağmen diğer bir bölgedeki bilirkişinin, görevlendirme yapılan yere daha yakın bir mesafede bulunması durumunda, bu listeden de görevlendirme yapılabilir.

6. 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 12/6 maddesine göre;  Bölge kurulunun hazırladığı listede bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında bilirkişi bulunmaması hâlinde, diğer bölge kurulları bilirkişilik listelerinden, burada da bulunmaması hâlinde, 10 uncu maddenin (d), (e) ve (f)  bentleri hariç birinci fıkrasında yeralan şartları taşımak kaydıyla listelerin dışından bilirkişi görevlendirilebilir. Listelerin dışından görevlendirilen bilirkişiler, bölge kuruluna bildirilir.

7. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 270/1-a maddesine göre Bölge Kurulumuz tarafından yayımlanan bilirkişi listelerinde yer alanların bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü söz konusu olup 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 13/1-b maddesine göre “Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması” bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma nedenidir. 

 

EKİ: GÜNCELLENEN BİLİRKİŞİ LİSTESİ
HAVA DURUMU
SAMSUN
SAMSUN
SİTEMİZİ
T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır. WebPortal Rumi AYAN←