Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAMADIKLARI İÇİN BAŞVURULARI REDDEDİLERLERE İLİŞKİN DUYURU
28.03.2018

2018 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAMADIKLARI İÇİN BAŞVURULARI REDDEDİLERLERE İLİŞKİN DUYURU

 

  

 

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
2.  Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.
3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar 26/12/2017 tarihinde internet sitemizde duyurulmuştu.
 
4. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar belgelerini 26/12/2017 tarihinde yapılan ilandan itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamadıkları için başvurularının reddine karar verilenlerin listesi ekte yayımlanmıştır.
5. İlgililer, 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ mahiyetinde ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Samsun Bilirkişilik Bölge Kuruluna yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.


EKSİKLİKLERİNİ TAMAMLAMADIKLARI İÇİN BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİ


 

 

 
Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr