Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2019 BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN KABUL LİSTESİ İLANI YEMİN TARİHLERİ DUYURUSU
22.01.2019

2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN KABUL EDİLENLERE VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ilâ 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış,18/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanlar internet sitemizde ilân edilmiştir. 03/12/2018 ilâ 18/01/2019 tarihleri arasında başvurulara ilişkin gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
 2. İlân gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilâna aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fizikî olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
 3. Bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde, ilgili uzmanlık alanı için gerekli olan lisans eğitimi veya EK-2 de belirlenen diğer eğitimleri almış olmak kaydıyla, bu eğitimden itibaren ilgili uzmanlık alanında kanunen aranan fiilen en az 5 yıl çalışmışlığa bakılmıştır. Bu minvalden olmak üzere, eğitim aldığı alanda  fiilen çalışmayan ya da fiilen çalıştığı alanda aranilân eğitimi almayanların başvurularının gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir. Bunun gibi birden çok önlisans veya lisans eğitimi olup, bu eğitimlerden sadece birine uygun alanda çalışanların başvurularında fiilen çalışmadıkları alanlar yönünden başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
 4. Uzmanlık alanlarının temel ve alt uzmanlık olarak gruplandırılmasının bir sonucu olarak esasen alt uzmanlık alanlarında uzmanlaşmış liyakatli kişilerin seçilmesine gayret gösterilmiş olup, birbirinden alakasız onlarca uzmanlık alanını seçenlerin, ya da aynı temel uzmanlık alanı içinde olmakla birlikte onlarca alt uzmanlık alanını seçenlerin, bu uzmanlık alanlarının hepsinde fiilen çalışmalarının ve hepsinde uzmanlaşmalarının mümkün olmayacağı da dikkate alınarak olabildiğince alt uzmanlık alanları içerisinde, kişinin eğitimine ve fiilen yaptığı işe uygun olanı kabul edilmeye çalışılmıştır.
 5. Birbirinden alakasız onlarca uzmanlık alanı seçenler ile bir temel uzmanlık alanı içinde olmakla birlikte hepsinde birden çalışılması ve uzmanlaşılması mümkün olmayan bütün alt uzmanlık alanlarını seçenlerin başvuruları bölge kurullarımızı ciddiyet ve liyakat noktasında çok düşündürmüştür.
 6. Bilirkişilik başvuruları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak vererek müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek; gerek 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşıdıkları ve gerek istenilen belgeleri tam olarak ibraz ettikleri anlaşılan ve seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de belirtilen aranılan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişilerin başvuruları tamamen veya kısmen kabul edilerek duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
 7. İş bu ilân TEBLIĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilândan itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını (kısmen reddedilen uzmanlık alanları bakımından) UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
 8.   Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Yap” ve “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
 9. Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi" sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi” sekmesinden gönderilecektir. “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi" sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUCUNA İTİRAZ KILAVUZU TIKLAYINIZ..

 

 

 • YEMİN TARİHİ VE YERLERİ: Yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonunca, ilânda belirtilen tarihlerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.
 • Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilân edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.
 • Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.
 • Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Atakum, Canik, İlkadım Tekkeköy, Kavak ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yemin tarihi 24/01/2019 günü saat 10:00 olup yeri Samsun Adliyesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin Kılıçdede Mahallesinde bulunan yerleşkesindeki İsa Fidan Konferans Salonudur.

BİR KISIM UZMANLIK ALANLARI BAKIMINDAN AÇIKLAMA

 1. EK-1 de 05.02 'de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak" ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği" başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
 2.  02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
 3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarilân; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen "değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı" sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB'den  belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

 

EKİ: BAŞVURULARI TAMAMEN VEYA KISMEN KABUL EDİLENLERİN  LİSTESİ

 

 
Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr