Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
22.01.2019

2019 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU

  1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04/10/2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05/11/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında e-devlet sistemi uyap bilirkişi portalı üzerinden, elektronik imza (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile bilirkişilik başvuruları alınmış,18/12/2018 tarihinde başvurularında belge eksikliği olanların ilanı yapılmıştır. 03/12/2018 ila 18/01/2019 tarihleri arasında başvurulara ilişkin gerek şekil ve gerek esas yönünden inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.
  2. İlan gereği başvuruların e-Devlet üzerinden UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde yer alan adımlar izlenmek suretiyle yapılması gerektiği için, sadece UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi’nde seçilen temel / alt uzmanlık alanlarına göre değerlendirme yapılmış olup, ilana aykırı olarak bilirkişilik başvuru formunun e-imza veya m-imza ile imzalanması aşamasında sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanlarında yapılan değişiklikler ile başvuru süresi ve sonrasında fiziki olarak veya sistem üzerinden gönderilen dilekçeler ile temel / alt uzmanlık alanlarında değişiklik yapılması ve  sistemden seçilen temel / alt uzmanlık alanları dışında başka temel / alt uzmanlık alanlarının değerlendirilmesi talepleri dikkate alınmamıştır.
  3. Bilirkişilik müracaatlarını yapan kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de  aranan nitelikleri taşımayanların, başvuru için istenilen zorunlu belgeleri tamamen veya kısmen eklemeyenlerin başvuruları REDDEDİLMİŞ olup reddedilen kişiler duyurunun ekinde liste halinde gösterilmişlerdir.
  4. Bilirkişilik başvurularının değerlendirilmesinde, ilgili uzmanlık alanı için gerekli olan lisans eğitimi veya EK-2 de belirlenen digger eğitimleri almış olmak kaydıyla, bu eğitimden itibaren ilgili uzmanlık alanında kanunen aranan fiilen en az 5 yıl çalışmışlığa bakılmıştır. Bu minvalden olmak üzere, eğitim aldığı alanda  fiilen çalışmayan ya da fiilen çalıştığı alanda aranılan eğitimi almayanların başvurularının gerekli şartları taşımadığı değerlendirilmiştir. Bunun gibi birden çok önlisans veya lisans eğitimi olup, bu eğitimlerden sadece birine uygun alanda çalışanların başvurularında fiilen çalışmadıkları alanlar yönünden başvurunun reddine karar verilmesi gerekmiştir.
  5. İş bu ilan TEBLIĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) günlük kesin süre içinde varsa itirazlarını UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.
  6.  Başvuru sonucuna itirazda bulunmak isteyen kişiler için UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sisteminde “Başvuru Yap” ve “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.
  7. Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi" sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı itiraz dilekçesi gönderilebilecektir. Uyap Döküman Editörü ile hazırlanarak e-imza veya m-imza ile imzalanan itiraz dilekçesi; “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi” sekmesinden gönderilecektir. “Bilirkişilik Başvuru İtiraz Dilekçesi" sekmesinden ise isteğe bağlı olarak, varsa itiraza eklemek istenen belgeler jpg, png vb. formatlarda gönderilecektir. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUCUNA İTİRAZ KILAVUZU TIKLAYINIZ..

 

 

BİR KISIM UZMANLIK ALANLARI BAKIMINDAN AÇIKLAMA

  1. EK-1 de 05.02 'de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak" ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği" başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır.
  2.  02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle değerlendirmelerde bu husus da dikkate alınmıştır.
  3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ uyarınca Gayrimenkul Değerleme Lisansı alan kişilerin gayrimenkul değerlemesi alanında en az 3 yıl tecrübesinin veya tecrübe yerine geçen "değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı" sonucunda SPL tarafından verilen katılım sertifikasının bulunmaması gerekçesiyle başvuruları reddedilenlerin bu ret kararına itiraz etmeleri durumunda TDUB, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.12.2018 tarihi itibariyle Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı almış kişilerin Gayrimenkul Değerleme Uzmanı veya Konut Değerleme Uzmanı olabilmeleri için mevzuatla aranan mesleki iş tecrübelerinin kontrolü hususunda görevlendirildiği için, değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitim programı katılım sertifikası sunmayanların tecrübe koşulunun tevsiki hususunda TDUB'den  belge ibraz etmeleri halinde, TDUB’nin bu konuda yetkilendirilme tarihi başvuru işlemleri sonrasında olması nedeniyle itiraz incelemesinde bu belgeler dikkate alınacaktır.

 

           EKİ: BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİ

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr