Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Konkordato Komiserliği Başvuru Sonuçları
25.12.2020

 

 

 

 1. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesinden seçileceği hüküm altına alınmıştır. 
 2. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 17/09/2020 tarihinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 28 Eylül - 20 Ekim 2020 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.
 3. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğindeki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru klavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.
 4. Kurulumuza yapılan başvurular öncelikle başvuru klavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığına bakılarak değerlendirmeye alınmıştır. Usulüne uygun başvuru için öncelikle doldurulan başvuru formunun elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması ilk şart olarak incelenmiştir. Usulüne uygun bir başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır. Bu kapsamda:
 1. Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği,
 2. Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair duyuru Ek-2 de yer alan beyanname,
 3. En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.),
 4.  Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesinin sisteme okunaklı bir şekilde kayıt edilip edilmediğine bakılmıştır.
 1.  Duyuruda istenilen belgeleri tam olan başvurucuların ;
 1. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 2. Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak,
 3. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 4. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
 5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak şartları bakımından ayrı ayrı araştırmaları yapılıp başvuruları değerlendirilmiştir.

 

 1. 30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmamıştır.

 

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 09/11/2020  tarih ve sayılı yazısı ile  ----- tarih ve sayılı yazısı ekindeki Çalışma Bakanlığının ----- tarih ve sayılı yazısına göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların ikinci görev yasağı nedeniyle konkordato komiserliği yapamayacakları bildirilmiş olmakla başvurucular arasında bulunanlardan 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışanların hem bu gerekçeyle hem de tabloda gösterilen diğer eksiklikleri nedeniyle başvurularının reddi değerlendirilmiştir.

 

 1. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerden konkordato komiser listelerinde yer almak öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunan ve ayrıca başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlayanların başvuruları Daire Başkanlığı aracılığı ile bölge kurullarımıza gönderilmiş olmakla bağımsız denetçilerin aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına dair nihai değerlendirme yapıldıktan sonra konkordato komiseri listesine kabulleri yapılmıştır.

 

 1. Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından bildirilen listede adı olmakla birlikte Sistem üzerinden Bölge Kurulunuza başvuru yapmayan bağımsız denetçilerin Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumuna yaptıkları başvurularının kabul edilmesi mümkün olamamıştır.

 

 1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmayan ancak başvuru tarihleri arasında Sisteme giriş yaparak başvuru yapan ve bağımsız denetçi olduğunu belirten başvurucuların bağımsız denetçilik yönünden başvuruları kabul edilmemiştir.

 

 1. Yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülerek KABUL edilen kişiler Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmişlerdir.

 

 1. Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda da belirtildiği üzere başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurulumuzun internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulmuş olup bu duyuru tebliğ yerine geçecektir.

 

 1. Başvuruları Kabul ve Reddedilenlerin ilanı TC kimlik numarası sorgulama yönetimiyle yapılmıştır.

 

 1. Başvuruları reddedilen ilgililer iş bu karara karşı, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. Maddesi uyarınca internet sitemizde yapılan tebliğ mahiyetindeki duyuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Adalet Bakanlığı aleyhine Samsun İdare Mahkemesine idari dava açabilecekleri gibi, idari dava açmadan önce yine aynı sürede idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için bölge kurulumuza UYAP üzerinden başvurabilirler.

Başvuru Durumunu Sorgulamak için Tıklayınız...

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr