Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİ OLANLARA İLİŞKİN EK DUYURU
21.12.2018

 BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA EKSİKLİKLERİ OLANLARA İLİŞKİN DUYURU

 

 

 1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.10.2018 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 05.11.2018 ila 30.11.2018 tarihleri arasında UYAP e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik başvuruları alınmıştır.

2.  Bölge Kurulumuzca yetki çevremizde yapılan 1086 bilirkişilik başvurusunun 6754 S.K.'un 11/2 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddeleri uyarınca 6754 S.K.'un 10/1 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 40/1 maddeleri ile Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yayınlanan EK-2 uyarınca başvurularda eklenmesi gereken zorunlu belgeler yönünden başvurular ayrı ayrı incelenmiştir.

3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle şekil yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlardan 390 kişilik liste 18/11/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

4.  Başvuru dosyalarından bir kısmının eksiklik listesine kaydı gerektiği halde zuhulen kaydedilmediğinin anlaşılması üzerine ekli listede isimleri yer alan kişilerle ilgili duyurunun  yapılması gerekmiştir.
 
5. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar belgelerini işbu ilândan itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların tek bir uzmanlık alanında başvurulmuşsa başvurusunun, birden çok uzmanlık alanında başvurulmuşsa eksik olan uzmanlık alanına yönelik başvurusunun reddine karar verilecektir.

6. Ekli listede isimleri bulunan ve başvurularında eksik belgeleri olduğu kabul edilen kişiler için UYAP sisteminde “Başvuru Dilekçesi” ve “Diğer Belgeler” isimli butonlar aktif hale getirilmiştir.

7. "Başvuru Dilekçesi" sekmesinden sadece başvuru yapana ait e-imzalı veya m-imzalı başvuru dilekçesi gönderilebilir. Başka türden bir belge veya imzasız dilekçe gönderilememektedir.

8. "Diğer Belgeler" sekmesinden birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, başvurudaki tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.

9. Eksiklik listesi dışındakiler için bu butonlar pasif olacağı için evrak ekleme imkânları bulunmamaktadır.

10. EK-1 de 05.02 'de KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME) ve 17 KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) ile 18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel ve alt uzmanlık alanları için EK-2 de belirtilen  "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre gayrimenkul değerleme uzmanı olarak yetkilendirilmiş olmak" ifadesinden ne anlaşılması gerektiğine dair 6754 S.K.’un 10/1-f maddesi, 2942 S.K.’un 15. Maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği" başlıklı 76/1 maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan; Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki VIII Seri ve 35 Numaralı Tebliğ dikkate alınarak eksiklikler belirlenmiştir.

11. 02/04/2014 tarih ve 28960 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünün 8/4 maddesine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Değerleme Uzmanlarının Birliğe üye olmalarının ihtiyari olduğu belirtilmekle başvurularda başvurucu tarafından bu husus belirtildiği taktirde dikkate alınacaktır.

12. Başvurularında eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanların evrakları taleplerinin uygun olup olmadığı yönünden incelenmemiştir. Talepler esas yönünden ayrıca değerlendirilecektir. Esasa yönelik inceleme sırasında tüm evrak üzerinden değerlendirme yapılacak olup, ilan, talep evrakında eksiklik bulunmadığı tespit edilenlerin taleplerinin kabul edileceği veya eksik belgesi olanların tüm taleplerinin reddedileceği veya eksik belgesini tamamlayanların taleplerinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

13.    Başvuruların incelenmesi UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP sisteminde seçilmiş olan uzmanlık/alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

14.    Tebliğ mahiyetinde ilanen duyrulur.21/12/2018

 

EKİ: BAŞVURULARINDA BELGE EKSİKLİĞİ OLANLARIN LİSTESİ

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr