Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
HALİ HAZIRDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN UZMANLIK ALANLARININ KONTROLÜ SONUCU OLUŞTURULAN UZMANLIK DÜZELTME LİSTESİYLE İLGİLİ DUYURU
26.09.2019

-HALİ HAZIRDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE KAYITLI BİLİRKİŞİLERİN UZMANLIK ALANLARININ KONTROLÜ SONUCU OLUŞTURULAN UZMANLIK DÜZELTME LİSTESİYLE İLGİLİ DUYURU-

 1. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 18/07/2019 ve  bila Sayılı "Bölge Bilirkişi Listeleri" konulu yazısıyla, Bölge bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgilerinin tekrar gözden geçirilmesi, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler hakkında Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin tesis edilmesi istenilmiştir.
 2. TMMOB Şehir Plancıları Odasının 03/07/2019 tarih bila sayılı Bilirkişi kabul şartları hakkındaki yazısıyla, Şehir ve Bölge Planlama uzmanlık alanı ve alt uzmanlık alanlarına dair bilirkişilik listelerinin, Bilirkişilik Kanunu temel alınarak aktarılan gerekçeler çerçevesinde yeniden düzenlenerek güncellenmesi; Şehir ve Bölge Planlama lisans eğitimini almamasına rağmen Yüksek Lisans, Doktora veya meslek içi eğitim programları öne sürülerek listede yer verilen diğer meslek gruplarına mensup vatandaşların söz konusu listeden çıkarılması şeklinde ihbar ve talepte bulunulmuştur.
 3. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun Bilirkişilik sicilinden ve listesinden çıkarılma başlıklı 13/1-a maddesi şu şekildedir: "MADDE 13- (1) Bilirkişiler, aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde sicilden ve listeden çıkarılır:
  a) Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi."
  Bilirkişilik Yönetmeliğinin "Sicil ve listeden çıkarılma" başlıklı 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde bilirkişinin "Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi" hâlinde sicilden ve listeden çıkarılacağı hükmü düzenlenmiştir.
 4. Yukarıda yer verilen gerek Adalet Bakanlığı  Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının yazısı ve gerek TMMOB Şehir Plancıları Odasının yazısına istinaden, hali hazırda yürürlükte bulunan bilirkişi listelerinde kayıtlı bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanı bilgileri tekrar gözden geçirilmiş, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımadığı anlaşılan bilirkişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu şekildeki durumun, yani, kayıtlı olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikleri taşımama durumunun ortaya çıkışının başlıca sebepleri şunlardır:
 5. 2017 yılında yapılan ilk alımlarda gerek UYAP sisteminden kaynaklanan yazılım hataları ve gerek personelden kaynaklı hatalarla kimi bilirkişilerin uzmanlık alanları ya seçiminden eksik girilmiş, ya da seçiminden farklı girişler yapılmış olup bu süreç çoğunlukla UYAP sistemi üzerinden ve personel işlemleriyle yürütüldüğü için kurulca bu durum sonradan, listeler ilan edildikten sonra, anlaşılabilmiştir.
 6. 2017 yılında yapılan başvurularda başvurucuların büyük bir kısmının uzmanlık alanlarını kodlama yapmadan yazdıkları, bir kısmının da EK-1 de hiç olmayan uzmanlık alanları yazdıkları, ilk başvuru dönemi olduğu için hak kaybı yaşanmasın düşüncesiyle ve UYAP kaydı için mutlaka en az bir uzmanlık alanının girilmesi gerektiği için, talepleri personel tarafından yorumlanarak UYAP sistemine kaydı yapılırken uzmanlık alanlarının personel tarafından belirlendiği, başvuru takviminin kısalığı sebebiyle bu durumun kurul tarafından kabul kararları öncesinde fark edilemediği, başvuruları kabul edilenlerin yanlış olarak girilen uzmanlık alanlarının da otomatik olarak kabul edilmesi sonucu doğmuştur.
 7. EK-1 ve Ek-2 de 09/03/2018 de bir kısım uzmanlık alanları ve aranan şartlarla ilgili yapılan değişikliklerden dolayı 2017 de yapılan alımlarda alınan bazı bilirkişilerle ilgili uzmanlık alanı şartlarını taşımama veya başka bir uzmanlık alanının şartlarını taşıma durumunun ortaya çıkmıştır.
 8. Bir kısım bilirkişilerin uzmanlık alanlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılırken aranan şartlardan uzmanlık alanında fiilen en az 5 yıl çalışma, eğitim, sertifika vb. şartların başlangıçta tam olarak doğru bir şekilde değerlendirilememesi  sonucu çok az da olsa hatalı kabullerin yapıldığı anlaşılmıştır.
 9. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının alındığı 05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME ve 17 kodlu KENTSEL DÖNÜŞÜM (Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Uzmanları ile Lisanslı Değerleme Uzmanları) temel uzmanlık alanındaki bütün alt uzmanlık alanları ve 18 kodlu GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ temel uzmanlık alanı içindeki 18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME 18.02 YAPI DEĞERLEME alt uzmanlık alanları için aranan şartlarla ilgili 2017 yılı alımlarından sonra ortaya çıkan şikayetler kapsamında alınan Bakanlık görüşüne göre bir kısım bilirkişilerin bu alanlarla ilgili şartları taşımadıkları sonradan anlaşılmıştır. Zira, o dönemde SPL Gayrimenkul Değerleme Lisansı olan herkesin bu uzmanlık alanları için aranılan şartları taşıdığı kabul edilirken sonradan ortaya çıkan duruma göre bu lisansın tek başına yeterli olmadığı, 17/07/2014 tarihinden sonra alınan lisans sahiplerinin 05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME uzmanlık alanı için gayrimenkul değerleme alanında 3 yıllık tecrübeye, diğer 17 ve 18 kodlu uzmanlık alanları için 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerektiği anlaşılmış olup, bu 3/5 yıllık tecrübeyi sağlayamayanlar bakımından aranılan şartların taşınmadığı durumu ortaya çıkmıştır.
 10. Bütün bu gerekçeler doğrultusunda, ekli "1 Nolu  Liste" 'de isimleri bulunan bilirkişilerin, hali hazırda uzmanlık alanlarında kayıtlı görünen bir veya birden çok uzmanlık alanı bakımından EK-2 de aranılan şartları taşımadıkları tespit edilenlerin bu uzmanlık alanlarının iptaline, bir kısım bilirkişilerin de uzmanlık alanlarında 09/03/2018 tarihinde yayınlanan yeni EK-2 doğrultusunda düzeltme yapılmasına karar verilmesi gerekmiş olup buna dair liste karar ekine eklenerek bilgi ve tebliğ mahiyetinde internet sitemizde de yayımlanmasına karar verilmiştir. Listede isimleri bulunanlara ayrıca SMS gönderilerek ilandan haberdar olmaları sağlanmıştır. İş bu ilan TEBLIĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Ekli listede ismi bulunanlar iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) günlük süre içinde varsa itirazlarını Bölge Kurulumuza gönderebileceklerdir.

 

         EKİ: "1 Nolu Liste"

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr