Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
12.10.2023

 

 

 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun (Kanun) 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge kurulları (bölge kurulu) tarafından oluşturulan “Konkordato Komiseri Listesi”nden (liste) seçileceği hüküm altına alınmıştır. 
30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Komiserin nitelikleri" başlıklı 4 üncü maddesinde konkordato komiseri olabilme şartları düzenlenmiştir.

 Yönetmeliğin "Listeye Kayıt İçin Başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasındaki; "İlgili, listeye yazılmak için Başkanlık tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre yerleşim yerinin veya mesleki faaliyetini yürüttüğü yerin bağlı olduğu bilirkişilik bölge kuruluna başvuru yapar." hükmü gereğince bölge kurulları tarafından  30 Ekim – 13 Kasım 2023 tarihleri arasında aşağıda belirlenen usul ve esaslara göre Vatandaş Portal (vatandas.uyap.gov.tr) üzerinden e-Devlet aracılığıyla elektronik ortamda konkordato komiserliği başvuruları alınacaktır.


BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Konkordato komiserinde aşağıdaki şartlar aranır:
a)Türk vatandaşı olmak.
b)Tam ehliyetli olmak.
c)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.
ç) İflas etmemiş olmak.
d)Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı komiserlik görevine son verilmemiş olmak.
e)Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olmak, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmamak.
f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.
g)Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.
ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
h)Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
ı) Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.
2- Beş yıllık mesleki tecrübenin hesabında meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.
3-  Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmayacaktır.

Başvuruda bulunacakların, Konkordato Komiserliği Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin 171 Nolu Bakanlığımız Genelgesi uyarınca Daire Başkanlığımızı bilirkisilik.adalet.gov.tr adresinde listesi yayımlanan eğitim kuruluşlarından 36 saatlik komiserlik temel eğitimini almış olmaları gerekmektedir.


BAŞVURU USULÜ:

1-Konkordato komiserliğine başvuru, Vatandaş Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://vatandas.uyap.gov.tr  adresinden Ek-1 de yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle ilgili bölge kuruluna yapılır.
2- Konkordato komiserliğine fiziki olarak şahsen, posta yoluyla veya vekaleten başvuru yapılamaz. Yapılan başvurular incelenmeksizin reddedilir.
3- Birden fazla bölge kurulu listesine kayıt olmak üzere başvuruda bulunulamaz.   
4-  Kanunun  287 nci maddesinin üçüncü fıkrasında üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden birinin, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçileceği ve 290 ıncı maddenin bu konuda kıyasen uygulanacağı; 290 ıncı maddesinde ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, komiser olarak görevlendirilebilecek yetkilendirilmiş bağımsız denetçilerin liste hâlinde bölge kurullarına bildirileceği hususları hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, Yönetmeliğin "Listeye kayıt için başvuru" başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun komiser olma niteliklerini taşıyan bağımsız denetçilerin listesini kaydedilmek üzere bölge kuruluna bildireceği düzenlenmiştir.
Bu itibarla, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş faal bağımsız denetçilerin  listelerde yer almak istemeleri halinde iş bu duyuruda yer alan şartları taşımak kaydıyla öncelikle Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan talepte bulunmaları ve ayrıca başvuru tarihleri arasında elektronik ortama giriş yaparak başvuru formlarını oluşturarak kayıt için gerekli adımları tamamlamaları gerekmektedir.


BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER:

1-Konkordato komiserliği başvurusunda bulunacak kişilerin, e-Devlet sisteminden giriş yaptıktan sonra başvuru formunu doldurup, aşağıdaki belgelerin taranmış halini elektronik ortama okunaklı biçimde aktarıp göndermesi gerekir.
a- Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği.
b-Duyurunun “Başvuru şartları” bölümünün (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen engellerin kendisinde bulunmadığına dair Ek-2 de yer alan beyanname.
c-En az beş yıllık mesleki tecrübesini gösterir belge (görev belgesi, mesleki faaliyet belgesi, uzmanlık belgesi vb.).
ç- Konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi.
d-Halihazırda listelerde kayıtlı olup yeniden başvuru yapacaklar için yenileme eğitimi katılım belgesi.
2- Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği medeni usul hukuku, icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör veya doçent unvanına sahip olanlar komiserlik eğitiminden muaf olduklarından bu kişilerin başvurularında konkordato komiserliği temel eğitimi katılım belgesi aranmaz.

3- Başvuruda aranan bilgi ve belgelerin tam, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde elektronik ortama  yüklenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği reddedilecektir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Başvuran kişilerin adı ve soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yerleşim yeri, iletişim bilgileri, mesleği, varsa çalıştığı kurum veya kuruluşun adı, başvuru sonucu ve düşünceler bölge kurullarınca tutulacak kayda işlenir.  
2-Başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bölge kurullarının resmi internet sitelerinde yayımlanması suretiyle duyurulur. Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
3- Bölge kurulu, listeye kayıt için aranılan şartların sağlandığını tespit ederse ilgiliyi üç yıl için listeye kaydeder.


KONKORDATO KOMİSERİ LİSTELERİNİN OLUŞTURULMASI VE LİSTELERİN İLANI

1- Bölge kurulları tarafından, konkordato komiserinin, adı ve soyadı, uzmanlık alanı, mesleği, varsa akademik unvanı, bağlı bulunduğu bölge kurulu ve bulunduğu yerleşim yeri belirtilmek suretiyle oluşturulan listeleri Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve bölge kurulları resmi internet sayfalarında ilan edilir.
2- Halihazırda listelerde kayıtlı olup yeni dönemde başvurusu kabul edilmeyenler veya başvuru yapmayanlar, daha önce görevlendirildikleri dosyalardaki görevlerini tamamlayacaklardır.
3- 2024 yılı listeleri yayımlanıncaya kadar mevcut listelerden görevlendirme yapılmaya devam olunur.

  Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Ek- 1 Başvuru Kılavuzu

Ek- 2 Beyanname

 

Adres

Kılıçdede Mahallesi Muhittin Özkefeli Bulvarı No: 5 Samsun Bölge Adliye Mahkemesi B Blok Zemin Kat. İlkadım / SAMSUN

Telefon

0362 311 57 86 - 4010 / 4011 / 4012

Fax 0362 311 57 46 - Detsis No : 33808526

E-Posta

samsunbbkisaretadalet.gov.tr